ആർത്തവ സമയത്തു സഹവസിക്കുന്പോൾ

ഇമാം ബുക്കാരിയിൽ
നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്‌ ( 1.6.300 )
മൈമൂന(റ) പറയുന്നു. തിരുമേനി(സ) റ്‍തുമതിയായ തന്‍റെ ഭാര്യയുമായി സഹവസിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചാല്‍ അവളുടെ തുണി ഉടുക്കുവാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കും.

Comments