ഈത്ത പഴവും വെള്ളരിയും

ഇമാം ബുക്കാരിയിൽ നിന്നുള്ള
റിപ്പോർട്ട്‌ (7. 65. 351)

അബ്ദുല്ല ( റ )പറയുന്നു
 നബി(സ) ഈത്തപ്പഴവും വെളളരിയും ചേര്‍ത്തു ഭക്ഷിക്കുന്നത്‌ ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്‌.

Comments