കുളിയും ജുമുഅയും (1)

ഇമാം ബുക്കാരിയിൽ
നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്‌ (2.13.2)
ഇബ്നുഉമര്‍ (റ) നിവേദനം.
 നിങ്ങളില്‍ വല്ലവനും ജുമുഅക്ക്‌ വന്നാല്‍ അവന്‍ കുളിക്കണം. 

Comments