മുഖത്ത് അടിക്കൽ

ഇമാം ബുക്കാരിയിൽ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നു

( 6. 67. 449 )ഇബ്നുഉമര്‍ (റ) പറയുന്നു....  ഏതു ജീവിയുടേയും മുഖത്തടിക്കുന്നത്‌ നബി(സ) വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. 

Comments