വിധി (1)

ഇമാം ബുക്കാരിയിൽ നിന്നുള്ള
റിപ്പോർട്ട്‌ ( 8. 77. 614 )
അബ്ദുല്ല(റ) പറയുന്നു.
അങ്ങിനെയല്ല. ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിനെക്കൊണ്ട്‌ സത്യം എന്ന്‌ നബി(സ) പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. 

Comments