പെണ്ണിന്റ സമ്മതം ചോദിക്കൽ ( 2 )

ഇമ്മം ബുക്കാരി യിൽ
നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്‌ ( 7.62.68 )


ആയിശ(റ) പറയുന്നു: ഞാന്‍ ചോദിച്ചു. പ്രവാചകരെ! കന്യക ലജ്ജിക്കുകയില്ലേ? നബി(സ) അരുളി: അവളുടെ തൃപ്തി അവളുടെ സമ്മതമാണ്‌.

പെണ്ണിനോട് സമ്മതം ചോദിക്കണോ

Comments